Custom

מחקרים יעודיים

מחקרים ייעודיים משתמשים בכלים ובמתודולוגיות של buzzilla על מנת לענות לצרכים שהנם ספציפיים לסגמנט או לקטגוריה ספציפיים. מחקרים אלה מציעים מודלים ייעודיים לניתוח והסקת תובנות בנושאים המנותחים.