Focus

מחקרי מיקוד

מחקר מיקוד הינו כלי מחקר המאפשר ניתוח אד-הוק עמוק של הנושא הנחקר, בשיחה האינטרנטית וזיהוי הגורמים המשפיעים על שיחה זו . הניתוח הממוקד מאפשר ללמוד על הגורמים המשפיעים על הנושא הנחקר ומייצר תובנות ומסקנות אופרטיביות ליישום. מחקרי מיקוד מאפשרים לארגונים להבין לעומק את נושא המחקר בסיטואציית השוק, בתקופה הנחקרת.